Arrow
Arrow
Slider
รางวัลตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ

รางวัลตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วม โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน โดยนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมการสอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผลปรากฎว่า นักเรียนได้รับรางวัล อันดับที่ 19 และ 20 ของประเทศไทย ภาษาจีน ได้แก่ นางสาวสุพัชญา เหนะ อันดับที่ 19
Read More
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
รับรางวัลประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6

(more…)
Read More
ศิษย์น้อมวันทา กตเวทิตา แด่ครูผู้เกษียณ

  • เอกสารเผยแพร่
  • ตารางเรียน
  • ตารางสอบ
  • วารสาร SC ONLINE