26 C
Chiangmai,Thailand
Tuesday, September 25, 2018

คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยได้นำตัวแทนนักเรียน "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" ร่วมกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณโรงเรียน ด้วยความตระหนักถึงมาตรการ รณรงค์กำจัดยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน, เก็บขยะ, เก็บน้ำ ทำให้ ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตามนโยบายของรัฐบาล  

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์" โดยได้รับความมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 48 ยูนิต คิดเป็นปริมาตรได้ 19,900 ซี.ซี. จึงขอแสดงความขอบคุณ ในความมีน้ำใจและจิตอันเป็นกุศลมา ณ โอกาสนี้  

ตรวจสุขภาพประจำปี ชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลใจดีคอยใส่ใจเด็กๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณครูใส่ใจคอยดูแลตลอด  

ตรวจสุขภาพประจำปี ชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลใจดีคอยใส่ใจเด็กๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณครูใส่ใจคอยดูแลตลอด  

บริจาคโลหิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.30 น. โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพือนมนุษย์" โดยได้รับความมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 69 ยูนิต คิดเป็นปริมาตรได้ 31,050 ซี.ซี. จึงขอแสดงความขอบคุณ ในความมีน้ำใจและจิตอันเป็นกุศลมา ณ โอกาสนี้   

ตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลใจดีคอยใส่ใจเด็กๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณครูใส่ใจคอยดูแลตลอด   

SC สุขภาพดี มีพลัง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานบริการฯ ได้จัดให้มีการออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ "SC สุขภาพดี มีพลัง" ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนพระหฤทัย นำโดยคณะออกกำลังกายโรงเรียนพระหฤทัย ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กนักเรียนที่มีความสามารถในการนำออกกำลังกาย   

ทำดี…ทำง่าย…ให้เลือด ภาค 3

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานบริการสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนพระหฤทัย โดยนางสุมิตรา สร้อยยานะ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรม “ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือด ภาค 3” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ปิดโหมดสีเทา