26 C
Chiangmai,Thailand
Tuesday, September 25, 2018

งานแนะแนวศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายงานวิชาการ งานแนะแนว นำโดย ม.อาทิตย์ คุณยศยิ่ง ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSUIP : Rangsit University Internatiolnal Programs) มาแนะนำแนวทางในการเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม "ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย โดยมี ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังมี ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ได้เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย

วันสันติภาพโลก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสวดภาวนาเนื่องในวัน "สันติภาพโลก" ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอให้ทุกคนบนโลกนี้ สละเวลา 1 นาที ในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา บ่ายโมงตรงตามนาฬิกาของท้องถิ่น ก้มศรีษะพร้อมสวดภาวนาเพื่อความสันติสุขของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ ตามประเพณีทางศาสนาแห่งความเชื่อของแต่ละคน ....ทั้งหมดจะเป็นเสมือนแรงพายุสู่สวรรค์เพื่อให้มนุษย์ปลอดภัยจากภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นกับมนุษย์เอง....

เปิดเรียนวันแรก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวันแรก โรงเรียนจัดให้มีพิธีกรรมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ปีการศึกษา 2560 โดยมี ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้.  

ยินดีต้อนรับ “วันเปิดเทอม”

โรงเรียนพระหฤทัยขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดวันเปิดเทอมดังนี้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปิดเทอม นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดเทอม นักเรียนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

อำลาคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ุ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยจัดให้มีกิจกรรมอำลาคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ุ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย ที่หมดวาระการทำงาน และย้ายไปประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้คุณครูทุกท่านได้มีโอกาสถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก และในช่วงเช้าของวันที่ 10  พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธ์ุ ก็ได้เดินทางกลับไปประจำที่กรุงเทพฯ  

แจกของเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ปอน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะครู ศิษญ์เก่า และชมรมครูเกษียณอายุโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้นำสิงของ ของเล่นไปแจกให้กับนักเรียนอีกด้วย   

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมนี้ทั่วประเทศ เวลา 08.00 น. เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

SC รวมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล

เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม "SC รวมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล และแปรอักษร เพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"   

Remembrance Day at Foreign Cemetery

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.-11.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยได้ไปร่วมงาน "ไว้อาลัยแก่ทหารชาวต่างชาติและผู้เสียชีวิตในสงคราม" ที่สุสานของชาวต่างชาติบ้านเด่น     
ปิดโหมดสีเทา