26 C
Chiangmai,Thailand
Tuesday, September 25, 2018

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 1. ช่วงเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 2. ช่วงบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประมวลภาพช่วงเช้า (ม.1-3) ประมวลภาพช่วงบ่าย (ม.4-6)    

ค่ายสานสัมพันธ์ พันธสัญญา ม.4

ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์พันธสัญญา” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขอบอุ่น เพราะโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม        

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา

เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 1. ช่วงเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 2. ช่วงบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประมวลภาพช่วงเช้า (ป.1-3) ประมวลภาพช่วงบ่าย (ป.4-6)    

ปฐมนิเทศ ม.4-6

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยช่วงสุดท้ายของวันนี้ เป็นช่วงเวลาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ให้โอวาทแก่นักเรียน  

ปฐมนิเทศ ป.4-6

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยช่วงที่ 2 นี้ เป็นช่วงเวลาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ให้โอวาทแก่นักเรียน  

ปฐมนิเทศ ป.1-3

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยวันนี้เริ่มต้นที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ให้โอวาทแก่นักเรียน  

ปฐมนิเทศ ม.1-3

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยช่วงเช้าของวันนี้ เป็นช่วงเวลาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติเป็นผู้ให้โอวาทแก่นักเรียน  

ค่ายกิจกรรม สุภาพบุรุษ SC

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานบุคลากรได้จัดกิจกรรมค่าย "สุภาพบุรุษ SC" สำหรับนักเรียนชายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้จัดขึ้น ณ สถานปฏิบัติธรรมธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   

อบรมนักเรียน แกนนำโรงเรียนสีขาว

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยงานกิจกรรมพัฒนาวินัย ฝ่ายบุคลากร ได้จัดกิจกรรม "อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว" เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษตลอดจนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้กับรุ่นน้อง โดยจัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ห้องละ 2 คน ใน จัดขึ้นในเวลา 07.30 – 16.30 น. ณ   

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานบุคลากรร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดให้มีประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม ชั้น 8  โรงเรียนพระหฤทัย โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้วาระที่สำคัญคือการเลือกตั้งประธานคนใหม่   
ปิดโหมดสีเทา