26 C
Chiangmai,Thailand
Tuesday, September 25, 2018

การประชุม ชี้แจง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครอง ชั้น อ.3, ป.6 และม.3

เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร  พระแม่มารีย์ ทางโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เชิญท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง นโยบายการจัดการเรียนการสอน ระเบียบการและกำหนดการต่างๆ จากทางโรงเรียน โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 รอบนักเรียนพระหฤทัย ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

กิจกรรมบูรณาการ ป.5

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ ตามรอยพระเจ้าเม็งราย “เล่าขานนพบุรี” ณ เมืองโบราณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบค้นประวัติอันยาวนานของการสร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งให้เห็นคุณค่าของการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจนการรำลึกถึงเกียรติประวัติของบรรพบุรุษแห่งล้านนา

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อ วัน เสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ได้นำคณะเนตรนารีเข้าร่วมการ "งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ์ บดินทรวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตร์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   โดยในงานนี้ มาสเตอร์ชวลิต แก้ววงค์ ได้รับเกียรติบัตร "ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559"  

☀ กำหนดการสอบประเมินและพัฒนาฯ – TEDET

โรงเรียนพระหฤทัยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เป็นวัน สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Education Test ทั้งนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สนามปิด สอบเฉพาะนักเรียนพระหฤทัยเท่านั้น) กำหนดการสอบ วิชาคณิตศาสตร์  - ลงทะเบียน  เวลา 08.00 - 08.30 น. - สอบ         เวลา 08.30 - 10.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์  - ลงทะเบียน  เวลา 10.00 -...

กิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว ได้จัด "กิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต" สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 เพื่อให้นักเรียนรับฟังประสบการณ์จาก ศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัย หลากหลายสถาบัน  

กิจกรรมงาน Open House “Mccormick Faculty Of Nursing”

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายวิชาการงานแนะแนวได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงาน Open House "Mccormick Faculty Of Nursing" (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) โดยในงานมีกิจกรรมฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                       นำโดย มาสเตอร์อาทิตย์ คุณยศยิ่ง  

รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา เป็นประธานในพิธี งานวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า และ ภาคภูมิใจในภาษาไทยอันมีเอกลักษณ์ที่งดงาม อีกทั้งยังตระหนักถึงบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่ง องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่อง “สุนทรภู่” ให้เป็น “กวีเอกของโลก” อีกด้วย                  กิจกรรมในวันนี้...

ยินดีต้อนรับ “วันเปิดเทอม”

โรงเรียนพระหฤทัยขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดวันเปิดเทอมดังนี้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปิดเทอม นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดเทอม นักเรียนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
ปิดโหมดสีเทา