เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องเพชรัตน์  โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เพื่อ “ก้าวสู่ SC 4.0” ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในครั้งนี้

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
แบ่งปัน
ข่าว บทความ งานแปล ประชาสัมพันธ์ ข้างต้นนี้ เขียนหรือเรียบเรียงโดย ทีมงานเว็บไซต์ของโรงเรียนพระหฤทัย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาโพสต์ความคิดเห็น
กรุณากรอกชื่อของคุณ