โรงเรียนพระหฤทัย  โดยฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย ตามมาตรฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติงาน    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14  กันยายน  2560  ณ  ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar
แบ่งปัน
ข่าว บทความ งานแปล ประชาสัมพันธ์ ข้างต้นนี้ เขียนหรือเรียบเรียงโดย ทีมงานเว็บไซต์ของโรงเรียนพระหฤทัย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาโพสต์ความคิดเห็น
กรุณากรอกชื่อของคุณ