26 C
Chiangmai,Thailand
Tuesday, September 25, 2018
ประกาศ  การขอเครื่องราชฯ ปีการศึกษา 2561

1. ผู้ที่จะขอเสนอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเริ่มต้น บ.ภ.
ต้องรับการบรรจุเป็นครู ไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ผู้ที่จะขอเสนอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด จ.ภ.
ต้องได้รับเครื่องราชฯ ชั้น บ.ภ. ไปแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– หากคุณครูท่านใดมีความประสงค์จะขอรับเครื่องราชฯ กรุณาติดต่อได้ที่ห้องธุรการ
– ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าห้องธุรการ
** ส่งเอกสารภายใน 31 ก.ค 60

เอกสารดาวน์โหลด

      ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

      ปิดโหมดสีเทา